ร้อยฝันเปลี่ยนโลก

โตขึ้นอยากจะเป็นอะไร ?

เป็นคำถามที่เด็กๆ คุ้นเคย และถูกตั้งคำถามนี้มาบ้างไม่มากก็น้อย แต่สิ่งที่ผู้ใหญ่อย่างเราควรตั้งคำถามต่อคือ

แล้วหนูคิดว่าอาชีพนั้นจะเปลี่ยนแปลงสังคม และโลกใบนี้ให้ดีขึ้นได้อย่างไร ?

กิจกรรมร้อยฝันเปลี่ยนโลกจึงพาเด็กๆ ช่วงชั้นที่ 2 ไปรู้จักอาชีพต่างๆ ที่สามารถเปลี่ยนแปลง “โลกของใครสักคน” ได้อย่างไร ใครคนนั้น เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร และมองเห็นคุณค่าของการประกอบอาชีพทุกอาชีพทีล้วนอยู่บนวัฏจักรของความดีงามต่อบุคคล สัตว์และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเด็กๆ ทุกคน ก็สามารถมีส่วนร่วมในการก่อร่างสร้างโลกใบนี้ให้น่าอยู่และเอื้ออาทรต่อกันและกันได้

นี่คือแนวคิดหลักของกิจกรรม “ร้อยฝันเปลี่ยนโลก” ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรหลากหลายสาขาอาชีพ มาบอกเล่าเรื่องราว ความฝัน แรงบันดาลใจ ที่ช่วยพัฒนาเปลี่ยนแปลงสังคมในแง่มุมต่างๆ ให้นักเรียนได้รับฟังกัน ได้แก่

 • รุกขกร – นางสาวนัยนา พรมอุดม
 • มูลนิธิ The voice เสียงจากเรา – นางสาวสิริลฎา มงคงรัตนโรน์
 • แพทย์ และ โชเฟอร์ Taxi – นายสุวรรณฉัตร พรหมชาติ และ พญ. จำเนียร พรหมชาติ คู่สามี ภรรยาที่ร่วมทำงานจิตอาสาช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้พิการ
 • นักประพันธ์เพลง และ วาทยากร – นายวิษณ์กมล ชัยวานิชศิริ
 • นักอนุรักษ์ – นางสาวชฎาภรณ์ ศรีใส
 • นักโบราณคดี – นางสาวรัศมี ชูทรงเดช
 • ทนายความเพื่อสังคม – นายณัฐ จินตพิทักษ์กุล
 • นักธุรกิจสีเขียว (ขยะ) – นายธันยวัฒน์ ทั่งตระกูล
 • นักธุรกิจสีเขียว (เกษตร) – นายนิพิฐพนธ์ ทองพันธุ์
 • ครูการละคร – นายชิงชัย สายสินธุ์
 • กระบวนกร – นางสาวปิญชาดา ผ่องนพคุณ
 • นักศิลปะบำบัด – นายศักดิ์ชัย ศรีวัฒนาปิติกุล
 • นักธุรกิจเพื่อสังคม – นางสาวไอรีล ไตรสาศรี
 • สถาปนิกชุมชน – นายยศสะไกร มาซา
 • นักจิตวิทยา และ ครูการศึกษาพิเศษ – นางสาวอรพินธ์ เลิศอวัสดาตระกูล
 • นักดนตรีบำบัด – นางสาวพิชญา ดังสิริแสงทอง

กิจกรรมในครั้งนี้มุ่งหมายสร้างแรงบันดาลใจ ให้เด็กๆได้มีโอกาสสัมผัสคุณค่าการทำงาน ที่ตั้งอยู่บนประโยชน์ส่วนรวม ไม่ว่าจะเป็นผู้อื่น สังคม หรือสิ่งแวดล้อม โดยไม่เพียงแต่จะได้ฟังเรื่องราวจากวิทยากรเท่านั้น แต่เด็กๆ ยังได้เรียนรู้แบบพหุสัมผัส ด้วยการลงมือทำ เช่น การได้จำลองการปั้นที่อยู่อาศัยจากดินน้ำมัน ในห้องเรียนสถาปนิกชุมชน หรือ การได้วาดรูป ในห้องเรียนนักศิลปะบำบัด การได้แสดงบทบาทสมมติ ได้เล่นละคร ได้ลองเป็นทนายความ จบท้ายด้วยการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิด ถอดบทเรียนในแต่ละอาชีพ

ในส่วนของวิทยากร แม้วันนี้จะมาในฐานะผู้ให้ แต่ก่อนที่จะดำเนินการถ่ายทอดความรู้แก่เด็กๆ ก็มีโอกาสได้เป็นผู้รับ ผ่านกิจกรรม จัดดอกไม้จัดใจ ที่ช่วยนำพาวิทยากรทุกท่านสะท้อนคิดถึงความหมาย และคุณค่าการงานของตนเองอีกครั้งหนึ่ง และร่วมแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ แต่ต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่า มาสร้างการเรียนรู้ให้เด็กๆ ช่วงชั้น 2 ได้มองเห็นอีกแง่มุมหนึ่งว่าอนาคตของเขาที่จะเลือกเดินไปนั้น มีสิ่งสำคัญมากกว่าเพียงแค่การหาเลี้ยงชีพ ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการสร้าง “โลกใบนี้” ให้น่าอยู่และมีการเอื้ออาทรต่อกันและกันได้ ผ่านความฝันที่ตั้งใจ และสองมือที่ลงมือทำ

โดย ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566