รวมใจ..รวมพลังเพื่อศิษย์

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 คณาจารย์บริหารการศึกษา จากคณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมถอดบทเรียน เติมเต็มสิ่งที่ต้องพัฒนาและให้มุมมองดีๆ ในกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ภายใต้โครงการการสอนงานแบบพี่เลี้ยง (Mentoring) ด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาครูสู่เด็ก ช่วงชั้นมัธยม โรงเรียนเพลินพัฒนา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคุรุสภา

โครงการนี้ทีมครูมัธยมร่วมออกแบบการเรียนรู้ฝึกฝนให้ตนเองเป็นโค้ช (Coach) และอำนวยความสะดวก (Facilitator) สิ่งที่เป็นตัวช่วยของครูในการจัดการเรียนรู้ โดยครูร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำหน้าที่ของแต่ละคน การวางแผนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โดยใช้หลักการ Lesson Study ดังนี้

  1. ครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระนัดประชุมเพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนปัญหาที่พบเจอและร่วมกันออกแบบวิธีการเพื่อแก้ไขปัญหานั้นๆ
  2. ครูผู้สอนร่วมกันออกแบบแผนการสอนและกิจกรรมเพื่อลดปัญหาดังกล่าว
  3. ตัวแทนกลุ่มสาระนำเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขให้ครูในกลุ่มสาระอื่นๆ ทราบข้อมูลและนำไปบูรณาการกับหน่วยสาระของตนเอง
  4. จับคู่ในกลุ่มสาระเพื่อเข้าห้องเรียนสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
  5. ลงมือสอนจริง และประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนผ่านชิ้นงาน การทดสอบ การนำเสนอ เป็นต้น
  6. สะท้อนผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนและกระบวนการสอนของครู และหาวิธีเพื่อแก้ไข ปัญหาเดิมหรือปัญหาใหม่ต่อไป

จากกิจกรรมนี้ครูได้เรียนรู้จากกันและกัน ก่อเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาครูมืออาชีพสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมใจรวมพลังสู่การพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพ และลดความเหลื่อมล้ำของเด็กทุกคน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (No Child Left Behind)

ขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านที่มาร่วมติดตามความก้าวหน้าของโครงการ และร่วมถอดบทเรียนทั้งยังให้ข้อแนะนำดีๆ และขอขอบคุณคุรุสภาผู้จัดสรรทุนให้ได้ดำเนินกิจกรรมนี้ด้วยค่ะ

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563