มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เยี่ยมชม รร.เพลินพัฒนา

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2566 ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พานิสิตปริญญาโท 62 คน ปริญญาเอก 17 คน ร่วมด้วยคณาจารย์ รวม 82 คน เข้าเยี่ยมชม ร.ร. เพลินพัฒนา โดยคุณทนง โชติสรยุทธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพลินพัฒนาให้การต้อนรับและบรรยายในหัวข้อ “ทิศทางการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารยุคใหม่” เพื่อช่วยสร้างแรงบันดาลใจแก่นักบริหารการศึกษาที่มีพลังแห่งความกระตือรือร้นที่จะเปลี่ยนแปลง ออกไปช่วยกันยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ก้าวกระโดดได้สำเร็จ

ตลอดช่วงเวลาการบรรยายต่อเนื่อง 3.5 ชั่วโมงตั้งแต่ 16.30 – 20.00 น. ได้รับความสนใจจากผู้ฟังเป็นอย่างยิ่ง สาระความรู้ที่ได้ครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยจุดประกายความคิดเพื่อนำไปสู่การพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

บางส่วน การสะท้อนจากคณะดูงาน

“ประทับใจการบรรยาย ได้รับความรู้ที่สามารถนำไปพัฒนาตนเอง และผู้เรียนได้ในอนาคต”

“ท่านวิทยากรนำเสนอประเด็นที่น่าสนใจ สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาการศึกษาไทยในบริบทที่ตนรับผิดชอบได้ดีเยี่ยม”

“ชื่นชมแนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการของ ร.ร.เพลินพัฒนา และมีกำลังใจในการไปพัฒนา ร.ร.ที่ตนเองสอน”

“กระบวนการจัดการเรียนรู้เเบบใหม่ ที่เน้นให้ผู้เรียน เรียนรู้อย่างมีความสุข”

“แรงบันดาลใจในการพัฒนาสถานศึกษาขนาดเล็กที่ทรัพยากรต่าง ๆ ไม่เพียงพอ แต่สามารถบริหารจัดการโรงเรียนให้ก้าวกระโดดไปในทิศทางที่ดีขึ้น”

“การต้อนรับดูเป็นกันเอง อบอุ่น”

โดย ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2566