มามะ…มาประสานมือกัน

“มามะ…มาประสานมือกัน สร้างพลังกาย เติมพลังใจ
โอบกอดเด็กไว้ให้พ้นภัยโควิด”

การเสวนาเพื่อช่วยให้รอยเชื่อมต่อ ระหว่างภาคฉันทะ กับวิริยะ ของเด็กๆ ช่วงชั้นอนุบาลมีความราบรื่น
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ผู้ร่วมสนทนา

  • ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร (ครูหม่อม) อาจารย์สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อาจารย์ธิดา พิทักษ์สินสุข(ครูหวาน) อุปนายกสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยฯ และผู้อำนวยการ ช่วงชั้นอนุบาล