มาตรการในการจัดการเรียนรูู้และการดูแลความปลอดภัย เปิดเรียน 1 ก.พ. ส่วนการศึกษาพิเศษ