ภาคสนามชั้น 6 : สมุทรสงคราม เมืองสามน้ำ

ภาคสนาม ภาคเรียนจิตตะ ปีการศึกษา 2565 …

นักเรียนชั้น 6 ได้ลงพื้นที่ จ. สมุทรสงคราม เมืองเล็กๆ ที่สะท้อนวิถีชีวิตแบบชุมชนริมน้ำ การทำเกษตรกรรม การประมงพื้นบ้าน อาหารการกิน วัดวาอารามสำคัญๆ โดยรอบ รวมถึงวัฒนธรรมประเพณีสำคัญของชาวสมุทรสงคราม รวมทั้งภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและประวัติศาสตร์เกี่ยวกับรัชกาลที่ 2

แหล่งเรียนรู้ประกอบไปด้วย

อ.อัมพวา – พิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมอัมพวา วัดอัมพวันเจติยาราม ตลาดน้ำอัมพวา

อ.เมือง – เตาตาลมิตรปรีชา คาเฟ่นาเกลือ (Salt Lake de Maeklong)

อ.บางคนที – วิสาหกิจชุมชนเกษตรบ้านสวนนอก

โดยการเรียนรู้ในภาคเรียนนี้มุ่งให้นักเรียนซึมซับและเห็นคุณค่าของอัตลักษณ์ทางภูมิสังคม-วัฒนธรรมของภูมิภาคต่างๆ ในประเทศไทย เห็นการต่อยอดคุณค่าอัตลักษณ์สู่การจัดการท่องเที่ยวโดยกลุ่มคนในแต่ละพื้นที่ให้มีความแตกต่างน่าสนใจ รวมถึงเกิดความเข้าใจว่าการจัดการท่องเที่ยวที่ขาดการตระหนักถึงความยั่งยืนได้สร้างผลกระทบที่ร้ายแรงต่อผู้คนและสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้าน

จึงจำเป็นที่จะต้องนำแนวคิดการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ซึ่งมีหลักการสำคัญที่คำนึงถึงผลกระทบของสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการสร้างมิตรภาพอันดีระหว่างนักท่องเที่ยวกับคนในท้องที่มาปรับใช้

ทั้งนี้ จังหวัดสมุทรสงคราม แม้จะมีขนาดเล็กที่สุดในประเทศไทย แต่ได้มีการนำอัตลักษณ์ทางภูมิสังคม-วัฒนธรรมของพื้นที่ มาใช้เป็นจุดสำคัญในการจัดการท่องเที่ยว

อีกทั้งยังมีกลุ่มคนที่ได้นำแนวคิดการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มาออกแบบการท่องเที่ยวที่แตกต่างไปจากการท่องเที่ยวกระแสหลักในปัจจุบัน

พื้นที่แห่งนี้จึงเต็มไปด้วยกลุ่มคนที่พยายามจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ซึ่งมีวิธีการที่น่าสนใจศึกษา

จึงเหมาะสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ที่นักเรียนสามารถนำกระบวนการวิจัยไปสร้างความรู้ด้วยตนเองเพื่อตอบโจทย์ว่า อะไรคือปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดสมุทรสงคราม

โดย ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2565