ภาคสนามชั้น 6 : สมุทรสงคราม เมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์

ในภาคเรียนวิมังสา ปีการศึกษา 2565 เด็กๆ ชั้น 6 ได้ลงพื้นที่ จ. สมุทรสงครามเพื่อซึมซับและเห็นคุณค่าของอัตลักษณ์ทางภูมิสังคม-วัฒนธรรมสู่การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่คำนึงถึงผลกระทบของสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการสร้างมิตรภาพอันดีระหว่างนักท่องเที่ยวกับผู้คนในท้องที่

“จ. สมุทรสงคราม” แม้จะเป็นจังหวัดขนาดเล็กแต่มีการนำอัตลักษณ์ทางภูมิสังคมและวัฒนธรรมของพื้นที่มาใช้เป็นจุดสำคัญในการจัดการท่องเที่ยว อีกทั้งยังมีกลุ่มคนที่ได้นำแนวคิดการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มาออกแบบการท่องเที่ยวที่แตกต่างไปจากการท่องเที่ยวกระแสหลัก

พื้นที่แห่งนี้จึงมีความน่าสนใจศึกษาเหมาะสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เด็กๆ สามารถนำกระบวนการวิจัยไปสร้างความรู้ต่อยอดได้ด้วยตนเองเพื่อพิสูจน์สมมติฐานเกี่ยวกับปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดสมุทรสงครามที่นักเรียนได้กำหนดจากการเรียนรู้เชิงชั้นเรียน

ตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ที่เด็กๆชั้น 6 ได้ออกสู่แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน เป็นการค้นหาคำตอบของโครงงานวิจัยผ่านการสัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์ตรงในการทำธุรกิจท่องเที่ยว ทั้งยังได้ซึมซับความสวยงามของธรรมชาติและวิถีชีวิตของชาวสมุทรสงคราม จังหวัดเล็กๆที่มีสเน่ห์อย่างล้นเหลือ

ขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่ได้มอบความรู้และประสบการณ์ดีๆ ให้กับเด็กๆ ในการเดินทางไปภาคสนามครั้งนี้ด้วยค่ะ

โดย ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

ข้อมูล ณ วันที่ 7 มีนาคม 2566