ภาคสนามชั้น 6 : คืนแผ่นดินบ้านขุนสมุทรจีน

ชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน จ.สมุทรปราการ พื้นที่ภาคสนาม ชั้น 6 ในภาควิริยะ 2565 นี้ นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับอิทธิพลของดวงอาทิตย์ต่อการกัดเซาะชายฝั่ง แนวทางป้องกันและฟื้นฟูชายฝั่งทะเล รวมทั้งสร้างประสบการณ์ให้เกิดความรู้ ความคิด และจินตนาการในการนำหลักคิดความยั่งยืนมาออกแบบแนวทางป้องกันและฟื้นฟูชายฝั่งทะเลบ้านขุนสมุทรจีน ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและยั่งยืน

ในครั้งนี้นักเรียนได้นำเสนองานวิจัยให้กับวิทยากรในพื้นที่ได้เห็นภาพเพื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่จริงพร้อมรับคำแนะนำดีๆ ถึงความเป็นไปได้เพื่อนำมาปรับปรุงงานวิจัยของตนเอง ทั้งยังได้สัมภาษณ์ชาวบ้านเพื่อตามหาคำตอบในงานวิจัยของตนเอง เรียกได้ว่ากว่าจะได้มาซึ่งคำตอบนั้น ต้องลงไปสัมผัสดินเลน เพิ่มการสำรวจ สังเกต เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ก่อนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อนำข้อมูลไปพัฒนางานวิจัยของตนเอง

นับว่าเป็นการออกภาคสนามแบบ one day trip ที่ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า นักเรียนสามารถทำได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และเก็บข้อมูลกลับมาใช้ประโยชน์กับงานวิจัยของตนเองได้อย่างเต็มที่ ชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน พื้นที่ที่ถูกกัดเซาะจนแผ่นดินเหลือน้อยลงทุกที แต่ที่นี่กลับเต็มเปี่ยมไปด้วยน้ำใจจากชาวบ้านที่พร้อมถ่ายทอดความรู้ให้เด็กๆ สามารถนำไปต่อยอดกระบวนการเรียนรู้ ขอขอบคุณวิทยากรและชาวบ้านในชุมชนที่ให้การต้อนรับโรงเรียนเพลินพัฒนาด้วยดีเสมอมา

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2565