ภาคสนามชั้น 5 “ธุรกิจสีเขียว”

แนวคิด “ธุรกิจสีเขียว” ถูกร้อยเรียงเข้ากับแผนการเรียนรู้โครงงานวิจัยประจำภาคเรียน การออกภาคสนามของนักเรียนชั้น 5 ในภาคเรียนจิตตะ 2565 จึงเป็นการเรียนรู้เชิงประจักษ์ในพื้นที่จริงเพื่อศึกษาบริบททางภูมิสังคม วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเขียว ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ

โดยนักเรียนได้เรียนรู้กับวิทยากรที่ประกอบธุรกิจโดยนำความรู้ในภูมิสังคม – วัฒนธรรมของตนเองมาต่อยอดเป็นธุรกิจสีเขียว ณ อ.โพธาราม และ อ. เจ็ดเสมียน จังหวัดราชบุรี เพื่อเก็บเกี่ยวความรู้มาพัฒนางานวิจัยของตนเอง แหล่งเรียนรู้ประกอบด้วย

1.วิสาหกิจชุมชนคนคลองบางป่า (สวนโควินท์) ต.บางป่า อ.เมือง จ.ราชบุรี
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างความสุขให้สังคม มีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามแนววิถีเกษตรพอเพียง มีกิจกรรมท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมของคนในชุมชน ประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น

2. วิสาหกิจชุมชนบ้านช่างสกุลบายศรี ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่นำภูมิปัญญาดั้งเดิมมาต่อยอดเป็นธุรกิจ โดยชุมชนเพื่อชุมชน สินค้าทำจากวัสดุธรรมชาติเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตร เช่น ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกาบกล้วยตานี

3. ขนมจีนเส้นคุณย่า ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่นำภูมิปัญญาดั้งเดิมของกลุ่มวัฒนธรรมมอญ ในการทำขนมจีนแป้งหมัก มาสร้างเป็นธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้วัตถุดิบที่มาจากการทำเกษตรปลอดภัย

ภาคสนามในครั้งนี้ช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆ ให้เด็กๆ ได้เห็นกระบวนการพัฒนาต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ของดีเมืองโอ่ง จ. ราชบุรี ใกล้ๆกรุงเทพแค่นี้เอง

โดย ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565