ภาคสนามชั้น 5 : ธุรกิจสีเขียว

การเรียนรู้ภาคสนามของเด็กๆ ชั้น 5 ภาคเรียนวิมังสา ปีการศึกษา 2565 เป็นการต่อยอดในหัวข้อ “ธุรกิจสีเขียว” ของหน่วยวิชาโครงงานวิจัยประจำภาคเรียน โดยเด็กๆ ได้ตั้งสมมติฐานการวิจัย และออกแบบวิธีการพิสูจน์สมมติฐานจากการเรียนรู้ในห้องเรียน และนำข้อมูลที่ตนเองเตรียมไว้นั้นไปผนวกกับความรู้ที่จะได้รับในภาคสนาม ร่วมกับตัวอย่างธุรกิจที่มีการพึ่งพาซึ่งกันและกัน

จุดหมายปลายทางในครั้งนี้อยู่ที่จังหวัดราชบุรี ตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ที่เด็กๆได้ออกไปเรียนรู้ในสถานที่จริงนั้น เด็กๆได้เก็บเกี่ยวความรู้ที่หลากหลายตามแหล่งการเรียนรู้ดังนี้

1. วิสาหกิจชุมชนบ้านช่างสกุลบายสี อำเภอโพธาราม ที่นี่เด็กๆได้รู้จักสินค้า “ตานี สยาม” กระเป๋าจากกาบกล้วย โดยมีแนวคิดที่ว่า “รักษ์ธรรมชาติ ส่งความสุขจากธรรมชาติ” “รักเมืองไทย ส่งความสุขด้วยสินค้าไทย”

2. วิสาหกิจชุมชนบ้านกุ่มพัฒนา อำเภอโพธาราม เป็นหมู่บ้านการเกษตรที่ส่วนใหญ่เคยทำอาชีพเลี้ยงโคนม แต่ประสบปัญหาต้นทุนสูง และขาดแรงงาน จึงมีการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านกุ่มพัฒนาขึ้นในปี 2549เพื่อสร้างรายได้เพิ่มจาก “กล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่อง” พืชพรรณธรรมชาติจากบรรพบุรุษที่สามารถสร้างมูลค่าจนกลายเป็นแบรนด์กล้วยตากที่ได้รับการยอบรับทั้งในและต่างประเทศ

3. ขนมจีนเส้นคุณย่า อำเภอโพธาราม แหล่งผลิตขนมจีนแป้งหมักที่ขึ้นชื่อของอำเภอโพธาราม เป็นธุรกิจที่ขยายจากภูมิปัญญาของคนในครอบครัว ขยายออกไปเป็นอาหารขึ้นชื่อ ซึ่งได้รับการยอมรับและนำไปออกงานต่างๆ ทั่วประเทศ

หลังจากการลงพื้นที่ ร่วมพูดคุย สัมภาษณ์วิทยากร ในทุกๆวันเด็กๆได้นำความรู้ที่ได้รับกลับมาประมวลสรุปกับเพื่อนๆ โดยข้อมูลความรู้ที่ได้นี้จะนำไปต่อยอดในชิ้นงานวิจัยเพื่อนำเสนอใน โครงงานชื่นใจ…ได้เรียนรู้ต่อไป

ขอขอบคุณวิทยากรในทุกๆพื้นที่ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ และให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์เพื่อประกอบการพิสูจน์สมมุติฐานงานวิจัยของนักเรียน

โดย ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

ข้อมูล ณ วันที่ 2 มีนาคม 2566