ภาคสนามชั้น 4 ป่าชุมชนป่าคือชีวิต

“ป่าชุมชนป่าคือชีวิต” 

 แนวคิดภาคสนามชั้น 4 ภาคเรียนวิมังสา ปีการศึกษา 2564

คุณครูได้หยิบยกชุมชนบ้านห้วยสะพาน และป่าชุมชนบ้านห้วยสะพาน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สะท้อนความเข้มแข็งในด้านการดำรงชีวิตแบบองค์รวม มีความภาคภูมิใจในลักษณะทางวัฒนธรรมของหมู่บ้าน อีกทั้งยังมีพลังชุมชนที่เข้มแข็งในการทำกิจกรรมที่ก่อเกิดความสุขของคนในชุมชนได้อย่างยั่งยืน

แม้ปีนี้เด็กๆไม่ได้ลงพื้นที่จริง แต่คุณครูก็พยายามจัดฐานกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสภูมิปัญาของชุมชนชนบทบ้านห้วยสะพานในแง่มุมต่างๆ อาทิ

ภูมิปัญญาผ้ามัดย้อมด้วยพืชในป่าชุมชน (ใบแจงและไม้ฝาง)

ชวนชิมของดีบ้านห้วยสะพาน น้ำฝาง กับข้าวเกรียบสายรุ้ง

ภูมิปัญญาการถัก และสานด้วยพืชในป่าชุมชน (ต้นเถาวัลย์ทอง)

เด็กๆ ได้เห็นประโยชน์ของความหลากหลายและคุณค่าของพืชชนิดต่างๆ ในป่าชุมชนบ้านห้วยสะพาน นำสิ่งที่ได้จากป่าชุมชนมาสร้างสรรค์เป็นภูมิปัญญาที่ใช้ประโยชน์ได้ ทั้งยังฝึกทักษะการสังเกตจากการทำกิจกรรมเพื่อตั้งประเด็นวิจัยของตัวเองด้วย 

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร

ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565