ผลิดอกออกผลกับ ๙ ศิษย์เก่าเพลินพัฒนา

ก้าวย่างสู่ทศวรรษที่ ๓ รร.เพลินพัฒนา คือก้าวสำคัญที่ได้เห็นการผลิบานของเมล็ดพันธ์ุที่ได้ร่วมกันบ่มเพาะตั้งแต่กล้าเล็กๆ ค่อยๆ เติบโตงอกงาม วันนี้ศิษย์เก่าหลายต่อหลายรุ่นได้ออกเดินทางสู่โลกกว้าง มุมสะท้อนของศิษย์เก่าทั้งหมด ๙ คนจากหลากหลายสาขาอาชีพใน VDO ชุดนี้คือคำตอบของคำถามที่ว่า “หลักสูตรสร้างคนที่โรงเรียนมุ่งหวังนั้นปรากฏผลเช่นไร”

ตอน ๑ ผลิดอกออกผลกับ ๙ ศิษย์เก่าเพลินพัฒนา

ตอน ๒ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ทักษะการทำงาน

โรงเรียนเพลินพัฒนา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๕ จากการถักทอกำลังของกลุ่มผู้ก่อการดีและผู้ร่วมเจตนารมณ์ เกือบ ๗๐ ราย ประกอบด้วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง นักวิชาการ นักการศึกษา คุณครู องค์กรธุรกิจสร้างสรรค์คือบริษัท รักลูก แฟมิลี่ กรุ๊ป จำกัด และ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อการสร้างสังคมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน กลุ่มพันธมิตร ผู้บริทารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์จากการก่อตั้งและพัฒนาโรงเรียนแนวสร้างสรรค์ ได้ร่วมกันสังเคราะห์ประสบการณ์เพื่อจะพัฒนาโรงเรียนที่มีแนวทางด้านการศึกษาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของสังคมไทยในศตวรรษที่ ๒๑ นี้

  • พิถีพิถันในการบริหารชุมชนแห่งการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรม เพื่อก่อความงอกงามคืนกลับสู่สังคม
  • พิถีพิถันในการพัฒนาทักษะชีวิต และคุณภาพของคนรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาสังคม
  • พิถีพิถันในการจัดกระบวนการเรียนรู้ในทุกช่วงชั้น และทุกขั้นตอนของชีวิต
  • พิถีพิถันในการทำความรู้ให้เป็นการงาน และทำการงานให้เป็นการพัฒนาความรู้
  • พิถีพิถันในการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และวิถีชีวิตที่เอื้อต่อการเรียนรู้

ตอน ๓ ล้มได้ ลุกเป็น / สังคมดีไม่มีขายอยากได้ต้องร่วมสร้าง

เมื่อย้อนถึงจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งโรงเรียนเพลินพัฒนา คุณสุภาวดี หาญเมธี กรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเพลินพัฒนา ได้กล่าวไว้เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ว่า “วันที่อิฐก้อนแรกในมือของผู้ก่อการดีก่อกองขึ้นบนทุ่งโล่งเพื่อวางรากฐานของโรงเรียนเพลินพัฒนา ทุกคนมีความฝันและมีความหวังบนความเชื่อหลักชุดเดียวกัน คือเชื่อในคุณค่าของมนุษย์ทุกคนว่าล้วนมีเมล็ดพันธุ์นานาที่พร้อมงอกงามด้วยกันทั้งสิ้น เมล็ดพันธุ์แห่งการเรียนรู้ เมล็ดพันธุ์แห่งความสุข เมล็ดพันธุ์แห่งความดีงาม เมล็ดพันธุ์แห่งอิสรภาพ เมล็ดพันธุ์แห่งวินัยและรับผิดชอบ…ฯลฯ หากได้รับพื้นที่และโอกาสก็สามารถพัฒนาเติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ขึ้นได้”

เส้นทางในการฝึกฝน พัฒนาตน ของเด็กแต่ละคนนั้น กว่าที่จะมาถึงปลายทางที่โรงเรียนมุ่งหวัง ย่อมผ่านการล้มลุกคลุกคลาน เรียนรู้สู้สิ่งยาก ผ่านอุปสรรคปัญหามาไม่น้อย ทั้งจากกระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียน นอกห้องเรียน จากการลงพื้นที่ภาคสนาม รวมทั้งการลงมือทำงานต่างๆ ที่มีความยากท้าทายตามช่วงวัย สิ่งที่เด็กๆได้ฝึกฝนคือการคิดแก้ปัญหาอย่างมีสติ มีขั้นตอนเป็นเหตุและผลโดยมีเพื่อน ครู ผู้ปกครองพร้อมร่วมพูดคุย คอยเป็นที่ปรึกษา เพราะเราเชื่อว่าทุกคนคือสิ่งแวดล้อมของกันและกัน

โดย ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567