ผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566

ขอแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ศิษย์เก่าชั้น 12 รุ่นที่ 14 (ปีการศึกษา 2565) ที่ค้นพบความชอบ ความสนใจ เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566 ในคณะ และ สาขาต่าง ๆ ดังนี้

นายนันทิช เต็มกุลเกียรติ (เอิ้น)

ศึกษาต่อ : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(หลักสูตรนานาชาติ)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
รอบ International Direct Admissions 1

นายณัฐพงษ์ จุลยเกียรติ (อาร์ม)

ศึกษาต่อ : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(หลักสูตรนานาชาติ)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
รอบ International Direct Admissions 2

นายธรานนท์ แสนสุขทวีทรัพย์ (เก็ท)

ศึกษาต่อ : หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
สาขาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Bachelor of Economic (B .E.) International Program for the Academic
รอบ Inter Portfolio 1

นายปารมี บูรณประพฤกษ์ (นต)

ศึกษาต่อ : หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเอกดนตรีสมัยนิยม วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
(College of Music, Mahidol University)
รอบ รับตรง 5

ผ่านการคัดเลือก : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
(Faculty of Criminology and Justice Administration)
รอบ รับตรง 1

นายธีรัตม์ ถิรคุณโกวิท (ธีร์)

ศึกษาต่อ : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร
(Bachelor of Business Administration
in Hotel Management)
รอบ รับตรง 1

นายปัณณธร ศินีธนัน (เทมส์)

ศึกษาต่อ : หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย์
มหาวิทยาลัยศิลปากร (Bachelor of Music)
รอบ รับตรง 1

นายฐปณ ลิมป์นินาท (พรีโม่)

อยู่ระหว่างช่วง gap year 1 ปี
เพื่อวางแผนสร้างเกมสำหรับจัดจำหน่าย
เเละวางแผนการศึกษาเพิ่มเติมในด้านการสร้างเกมต่อไปในอนาคต

นายเขม อิงคพัฒน์ (เขม)

ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รอบ Portfolio 1

ผ่านการคัดเลือก :
1. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3. คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิตอล มหาวิทยาลัยมหิดล
รอบ MU Portfolio-TCAS 1
6. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
หลักสูตร Digital Engineering
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(โครงการ Outstanding Student Program)

นางสาวทัสดา วีระนาวิน (อิง)

ศึกษาต่อ : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (Communication Design, Bachelor of Arts MUIC )

ผ่านการคัดเลือก : หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกเเบบสื่อสารดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Bachelor of Fine Arts in Digital Communication Design (B.F.A.)
รอบ Inter Portfolio 1


นายวิศสิริ ไตรศุภกิตติ (มิว)

ศึกษาต่อ : หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
สาขาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Bachelor of Economic (B .E.) International Program for the Academic
รอบ Inter Portfolio 1

นายนักประพันธ์ แซ่บู่ (แบ่งปัน)

ศึกษาต่อ : หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
คณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Bachelor of Political Science Program)
รอบ รับตรง 3

ผ่านการคัดเลือก : วิทยาลัยโลกคดีศึกษา
สาขาการประกอบการ ศศ.บ.สาขาวิชาโลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม (หลักสูตรนานาชาติ) โครงการ Inter Port 2

นายกัญจน์กวิน ลีฬหากาญจนา (วิน)
นักเรียนโครงการเรียนร่วม

(แผน ข)

ศึกษาต่อ : หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รอบ Portfolio 1

นายอนันดา อึ้งประพันธ์ (อินดี้)

ศึกษาต่อ : หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเอกดนตรีแจ๊ส
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
(College of Music, Mahidol University)
รอบ รับตรง 2

นายอรรถโชติ จิระศิริโสภณ  (ปั้น)

อยู่ระหว่างช่วง gap year 1 ปี
เพื่อวางแผนสร้างเกมสำหรับจัดจำหน่าย
เเละวางแผนการศึกษาเพิ่มเติมในด้านการสร้างเกมต่อไปในอนาคต

นางสาวสิริกร เจนศิริกุล (แบมบี้)

ศึกษาต่อ : หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการผู้มีทักษะพิเศษ
รอบ Portfolio 1

ผ่านการคัดเลือก : หลักสูตรการออกแบบ / ศล.บ.สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี
โครงการ KMUTT
รอบ International Admission 1

นางสาวเบนิตา ไพศาลอัชพงษ์ (มัย)

ศึกษาต่อ : หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเอกดนตรีสมัยนิยม
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
(College of Music, Mahidol University)
รอบ รับตรง 1

นางสาวนีรา ศิริรัตโนทัย (นีร)

ศึกษาต่อ : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Bachelor of Science Program in Bioinnovation (International Program, Multidisciplinary Curriculum)
รอบ Inter Portfolio 1

ผ่านการคัดเลือก : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBTech (Bachelor of Science in Biotechnology International Program)
รอบ Admission 1

นางสาวปัณฑิตา บูณย์ประเสริฐกูล (แพนด้า)

ศึกษาต่อ : คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Bachelor of Business Administration (Entrepreneurship)

นางสาววิชิตา สุรวัฒนา (เซน)

ศึกษาต่อ : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
(Bachelor of Business Administration)

นางสาวณัฐธยาน์ จุลยเกียรติ (ออม)

ศึกษาต่อ : คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต (BBA MUIC) สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยมหิดล
(BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION : B.B.A.)

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566