ปัจฉิมนิเทศสู่ปฐมนิทัศน์ อนุบาล 3

พิธีเปลี่ยนผ่านช่วงวัยอนุบาลสู่ประถมต้นเพื่อแสดงมุทิตาจิตระลึกถึงพระคุณของคุณครูที่มอบความรักให้ความรู้แก่เด็กๆ ตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลจนถึง อ.3 ร่วมด้วยพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่สู่รั้วประถมต้นจากคุณครูช่วงชั้นที่ 1 สร้างความอบอุ่นใจให้เด็กๆ ที่กำลังก้าวขึ้นไปสู่พื้นที่ใหม่มั่นใจว่ายังคงโอบล้อมไปด้วยความรักและความปรารถนาดีจากคุณครูเช่นเดิม

ตลอดภาคเรียนจิตตะ – วิมังสานี้คุณครูได้เข้าสังเกตการณ์ชั้นเรียนเพื่อประเมินพัฒนาการ สังคม อารมณ์ จิตใจ การเรียนรู้ และการทำงานของเด็กๆ ชั้นอนุบาล 3 อย่างต่อเนื่อง ข้อมูลนี้จะถูกนำไปร่วมคิด ร่วมวางแผนเชื่อมต่อให้คุณครูช่วงชั้นที่ 1 ได้เตรียมพร้อมสำหรับน้องใหม่ชั้น 1 ปีการศึกษา 2564 ต่อไป

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายน 2564