ประชุมสภาสามัญประจำปี 2562

เสร็จสิ้นไปแล้วสำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสภาครอบครัวเพลินพัฒนา ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายนทีผ่านมา โดยในครั้งนี้เป็นการสิ้นสุดวาระของประธานสภาฯ และคณะกรรมการบริหารสภาครอบครัว ปีการศึกษา 2560 – 2561

โดยมีวาระการประชุมดังนี้

 1. ขั้นตอนการเลือกตั้ง ประธานสภาฯ หัวหน้าคณะกรรมการฯ และสรรหาทีมคณะกรรมการบริหารสภาครอบครัว
 2. แจ้งผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2560 – 2561
 3. ชี้แจงยอดรายรับ – รายจ่าย ของสภาครอบครัวเพลินพัฒนา
 4. เลือกตั้ง ประธานสภาและหัวหน้าคณะกรรมการบริหารสภาครอบครัวเพลินพัฒนา

ในปีนี้มีรูปแบบการเลือกตั้งที่แตกต่างจากเดิม โดยใช้การลงคะแนนแบบหย่อนบัตรเลือกตั้ง และนับคะแนนต่อหน้า ส.ส. ทุกคนในห้องประชุม โดย ส.ส. ที่เข้าร่วมประชุมมีเสียงเกินกึ่งหนึ่ง ของจำนวน ส.ส. ทั้งหมดจึงสามารถรับรองผลการเลือกตั้งได้

ปีนี้มีผู้ได้รับการเสนอชื่อประธานสภา 2 คน

 • คุณสิติมา มุรธาทิพย์ (แม่บี๋) คุณแม่น้องหนูดี ชั้น 5/1
 • คุณศรา สุธาสุทธิ์ (พ่อกอล์ฟ) คุณพ่อน้องแทนย่า ชั้น 6/2

ผู้ได้รับการเสนอชื่อในตำแหน่งหัวหน้าคณะกรรมการบริหารสภาครอบครัว 2 คน

 • คุณธัญญาภรณ์ ธัญญะโชโต (แม่เบลล์) คุณแม่น้องพุทธ ชั้น อ.1/3
 • คุณอัจฉราภรณ์ สุวัฒนพิมพ์ (แม่แดง) คุณแม่น้องฌารีย์ ชั้น 5/1 และน้องชานันท์ ชั้น 2/1

ผลการเลือกตั้งวาระปีการศึกษา 2562-2563 มีดังนี้

เลขานุการ

คุณนิสากร หิรัญญะวณิชย์(แม่แอ๊นท์)
ด.ช. ติณณ์ ฐิติจารุไพศาล (น้องติณณ์ อ.1/3)

เหรัญญิก

คุณธนัชชา จิรปิติ (แม่นิ)
ด.ญ นนทชา เตรียมวิทยา (น้องนท ช.2/1)
ด.ช. กรรณ เตรียมวิทยา (น้องกรรณ อ.3/4)

นายทะเบียน

คุณวัชรี พันธุ์สุรเวทย์ (แม่เบส)
ด.ญ. เพลินใจ สุขหิ้น (น้องเพลินใจ ช.2/1)

ฝ่ายกิจกรรม

 1. คุณณัทกร จิรรุ่งโรจน์ (พ่อกบ)
  ด.ช. ปุญธฤต จิรรุ่งโรจน์ (น้องปุญ อ. 2/3)
 1. คุณคมกฤษณ์ ชัยสนิท (พ่อแบงค์)
  ด.ญ.พีรญา ชัยสนิท (น้องบีน่า อ.3/2)
 1. คุณมนทกานต์ สุวรรณรัตน์ (แม่ยุ้ย)
  ด.ช.กวินทร์ ตรีภาค (น้องกวิน ช.1/3 )
 1. คุณพรวดี ตันพิพัฒน์อารีย์ (แม่เต้ย)
  ด.ญ.วรรณวีร์ วงศ์เกษตรชัย (น้องตีตี้ ช.4/2 )
  ด.ช.กรณ์พงศ์ วงศ์เกษตรชัย (น้องกรณ์ ช.1/1 )
 1. คุณเกียรติคุณ ศิริเฑียรทอง (พ่ออาร์ต)
  ด.ญ. ธัญญลักษณ์ ศิริเฑียรทอง (น้องอันปัง อ.1/1)

ฝ่ายวิชาการ

 1. คุณวราลี ผดุงพรรค (แม่แอนนี่)
  ด.ช. ภัทรวัต ผดุงพรรค (แอนฟิลด์อ.3/3 )
  ด.ช. ภูริน ผดุงพรรค (น้องอัลฟ่า ตอ.ห้อง 3 )
 1. คุณสุพัตรา บุญส่ง (แม่แจน)
  ด.ญ. ณฐลี สินธุบดี (น้องนานา ช.1/3)

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 1. คุณพฤกษ์ วิยาภรณ์ (พ่อพฤกษ์)
  ด.ญ. ศศิรดา วิยาภรณ์ (น้องจัสมิน อ.1/3)
  ด.ช. ยศวัฒน์ วิยาภรณ์ (น้องเจซ ช.1/3)
 1. คุณสุจิรา ศีลวัตกุล (แม่ฝ้าย)
  ด.ช.นรชัย ศีลวัตกุล (น้องปุญญ์ ช.1/1)
  ด.ช. ศิวราช ศีลวัตกุล (น้องปัญญ์ อ.2/1)
ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่สละแรงกาย แรงใจ และสละเวลาร่วมสร้างชุมชนเพลินพัฒนาให้เข้มแข็งเพื่อเด็กๆ ของพวกเราทุกคนนะคะ