ประกาศโรงเรียนเพลินพัฒนาฉบับที่ 4/2564

เรื่องเลื่อนกำหนดเปิดให้มาโรงเรียน

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564