ประกาศผลการรับนักเรียน ชั้น 1 ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2)

ตามที่โรงเรียนเพลินพัฒนาได้เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้น 1 ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2) ขอแจ้งให้ทราบว่ามีนักเรียนที่รับเข้าเรียน จำนวน 21 คน ดังนี้