บรรยากาศ PBL 1/2016

“ตลาดนัดไอเดีย” ของพี่ๆ มัธยมในงานออกบูธโครงงานเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning : PBL) ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายนที่ผ่านมา บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก เต็มไปด้วยพลังของคนรุ่นใหม่ โครงงานไม่ถูกจำกัดกรอบแค่ในห้องเรียน

หากแต่เป็นการเปิดพื้นที่และโอกาสให้นักเรียนได้สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ ฝึกมองหาปัญหาในโลกจริง เพื่อหาคำตอบ หรือทางออกด้วยตนเอง โดยบูรณาการทักษะ และความรู้ที่สะสมมา ผ่านกระบวนการสืบค้นข้อมูล คิดวิเคราะห์ และลองผิดลองถูก ฝึกการประเมินโครงการ เพราะเหตุใดจึงได้ผลเช่นนั้น จะแก้ไขปรับปรุงอย่างไรในครั้งถัดไป ทั้งยังช่วยฝึกทักษะการนำเสนอผลงาน เก็บข้อมูลสะท้อนกลับ (feedback) จากผู้อื่นเพื่อนำมาปรับปรุงการทำโครงงานในครั้งต่อไป

บรรยากาศร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียน จากการได้เห็นแนวคิด และการทำงานที่หลากหลาย โดยการนำเสนอผลงาน PBL ในครั้งนี้แบ่งเป็นหมวดหมู่ต่างๆ สุขภาพ & อาหาร ๑๓ กลุ่ม วิทยาศาสตร์& สิ่งแวดล้อม ๑๖ กลุ่ม จิตวิทยา&สังคม ๙ กลุ่ม อาชีพ&งานฝีมือ ๑๗ กลุ่ม “ตลาดนัด ไอเดีย” ที่ช่วยเปิดพื้นที่ทางความคิด มอบโอกาสในการเรียนรู้ เพื่อค้นหาความชอบและความถนัดของตนเอง

12 กันยายน 2559