บรรยากาศพี่มัธยม onsite

ได้ทำกิจกรรมที่ใน Zoom ทำไม่ได้

ได้เจอเพื่อน …

รู้สึกร่าเริง มีความสุข

ดีใจที่ได้มาโรงเรียน

มุมสะท้อนจากพี่ๆ มัธยมที่ได้มาเรียน onsite หลังจาก online กันมาร่วม 6 เดือน บรรยากาศการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน และครู การทำกิจกรรมกลุ่ม ออกกำลังกาย เล่นกีฬา กลับมาอีกครั้ง

ทุกคนกำกับตัวเองได้ดี และอยู่ในกติกา.. สวมหน้ากากอามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ และงดพูดคุยเสียงดัง ร่วมรับผิดชอบต่อพื้นที่ส่วนรวม เพื่อความปลอดภัยของทุกคน

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564