บทเพลง Grizzly bears

ยิ้มรับความสดใสไปกับน้องเตรียมอนุบาล เคลื่อนไหวไปกับบทเพลง Grizzly bears 🥰

เด็กๆ ได้ฝึกการฟัง ปฏิบัติตามคำสั่งง่ายๆ ได้เรียนรู้กำกับตนเอง

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร

ข้อมูล ณ วันที่ 2 กันยายน 2565