บทเพลง “ยามเช้า”

ขับร้องโดยพี่ ๆ อนุบาล 3

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563