นิทรรศการ ลมข้าวเบา

โดย ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565