นักศึกษาฝึกงาน/นักศึกษา part-time

คุณสมบัติ

  • กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไปทุกสาขา 
  • นักศึกษาที่สนใจงานด้านการศึกษาและพร้อมฝึกงานได้ระยะเวลา 3 เดือนขึ้นไป
  • มีทักษะในการติดต่อ ประสานงาน การติดต่อสื่อสาร
  • หากมีใบประกอบวิชาชีพครูจะพิจารณาเป็นพิเศษ และยินดีพิจารณาผู้สมัครที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูในเบื้องต้น
  • รักงานด้านการศึกษา  และพร้อมที่จะร่วมพัฒนาการศึกษาในแนวทางใหม่ 
  • มีบุคลิกภาพดี  มนุษยสัมพันธ์ดี  มีความรับผิดชอบสูง  ซื่อสัตย์ อดทน
  • มีทัศนคติดีต่องานและองค์กร
  • มีบุคลิกสนใจติดตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก
  • มีความรู้ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  และภาษาอังกฤษ
  • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่