ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ อนุบาล 2

กิจกรรมที่เผยให้เห็นศักยภาพของเด็กๆที่สะสมมาตลอดปีการศึกษา 2566 มานำเสนอให้ผู้ปกครองได้ชื่นชม ชื่นใจก่อนที่เด็กๆ จะก้าวสู่การเป็นพี่อนุบาล 3 อย่างสมบูรณ์

รูปแบบการนำเสนอเด็กๆจะเลือกกิจกรรมการเรียนรู้ที่ชอบโดยเน้นเนื้อหาในภาคเรียนวิมังสาเรื่อง “ รู้ใช้ รู้ลด รักษ์โลก ” เด็กๆ ได้เรียนรู้การแยกขยะ ลดใช้พลาสติก และการใช้ซ้ำ รวมไปถึงการแปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่ ทั้งยังมีการรณรงค์ให้เห็นความสำคัญของการช่วยกันดูแลโลกให้น่าอยู่ นอกจากนั้นยังมีเรื่องของการถนอมอาหาร ซึ่งเด็กๆได้ปฏิบัติจริงทุกกิจกรรม ถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่องราวสั้นๆ บอกเล่านำเสนอให้ผู้ปกครองได้ชื่นชม…ชื่นใจ โดยใช้ทักษะในการเลือกบทบาทตามความถนัด เป็นการฝึกทักษะหลายๆด้านอาทิ การทำงานร่วมกับผู้อื่น การคิดแก้ปัญหา การคิดฉับพลัน การกำกับตนเอง

หลังจบการนำเสนอ คุณครูและเด็กๆได้พาชมบรรยากาศห้องเรียนเล่าเรื่องจากการสรุปการเรียนรู้ในภาคเรียนนี้โดยเลือกผลงานที่ตนเองประทับใจจากกิจกรรม เพลินเรียนรู้ เพลินคิดเพลินทำ free day และรักการอ่าน มาจัดมุมนิทรรศการ เด็กๆได้เรียนรู้การประเมินตนเอง การตัดสินใจ นอกจากนั้นยังมีการฝึกความกล้าแสดงออกในการนำเสนอผลงานของตนเองให้ให้ผู้ปกครองได้ชื่นใจ

ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ในครั้งนี้ยังมีการบูรณาการดนตรี ESL และศิลปะ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอครั้งนี้ด้วย

เพลินดนตรี >> เด็กๆ ได้เคลื่อนไหวร่างกายไปกับการฟังและจับจังหวะของทำนองเพลงต่างๆ ทั้งยังได้ร้องและเล่นเครื่องดนตรีผ่านบทร้อง บทกลอนไปกับโน้ตใน Pentatonic Scale ทั้งแบบมีรูปแบบและอิสระ

ESL >> เด็กๆได้เรียนรู้เสียง phonic ผ่านบทเพลง jolly phonics และการเคลื่อนไหวร่างกายพร้อมกับเรียนรู้คำศัพท์หลายหมวดหมู่ เช่น อาหาร ของเล่น และสิ่งของรอบตัว เด็กๆได้ฝึกการฟังและการสนทนาอย่างเป็นธรรมชาติ สามารถออกเสียงบทกลอน บทเพลงภาษาอังกฤษที่ซับซ้อนขึ้น

ศิลปะ >> ผู้ปกครองได้เข้าชมนิทรรศการศิลปะที่เด็กๆได้ใช้เทคนิคต่างๆ ในการสร้างสรรค์ผลงาน โดย ทบทวน ฝึกฝน และต่อยอดผลงานต่างๆโดยใช้ความรู้เดิมที่ได้จากศิลปินต่างประเทศที่ใช้เทคนิคต่างๆกันไป เช่น Yulia Brodskaya ใช้เทคนิคการพับการม้วนกระดาษรูปแบบต่างๆ การระบายสีจาก John Bramblitt การวาดรูปผสานแสงเงาจาก Vincent Bal รวมทั้งได้เรียนรู้งาน Doodle Art จากจากศิลปินไทยรุ่นเยาว์ “อาณา” สักกตะฤจ อินทรวิชะ ศิลปิน วัย 12 ปี ด้วย

การนำเสนองานชื่นใจ…ได้เรียนรู้ ภาคเรียนวิมังสา ปีการศึกษา 2566 เต็มไปด้วยความสดชื่น สดใส ได้เห็นรอยยิ้มความภาคภูมิใจของคุณพ่อคุณแม่ขณะรับชม ยิ่งเป็นภาพที่แสนจะชื่นใจสมตามชื่องาน นับเป็นอีกก้าวของการเติบโต พร้อมแล้วที่จะขึ้นไปเป็นพี่ใหญ่ชั้นอนุบาล 3

………………………………………

ขอบคุณบทความจาก คุณครูยุพิน แสนศรี (ครูยุ) คุณครูวิชาการ อนุบาล 2

โดย ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2567