“ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ (ภาคครูเพลิน)” ครั้งที่ ๘

ช่วงเวลาดีๆ ที่คุณครูได้สะท้อนการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน “ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ (ภาคครูเพลิน)” ครั้งที่ ๘ ในช่วงปิดภาคเรียนวิริยะ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ คุณครูปาด – ศีลวัต ศุษิลวรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้ชวนคิดชวนมององค์ประกอบหลักสูตร พร้อมชมนิทรรศการเรื่องเล่าจากเพื่อนครู และแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนตามความสนใจผ่านงานวิจัยในชั้นเรียน “เพลินกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ และ “เพลินกับการประเมินผู้เรียนขณะเรียนรู้” ที่ช่วยให้เพื่อนครูเห็นภาพร่วมกัน นำไปสู่การประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนของตัวเอง