ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ ชั้น 4 ภาคเรียนฉันทะ 2564

ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ ชั้น 4 🌿☘️ แนวคิด : จะใช้หลักเกษตรเชิงนิเวศเพื่อฟื้นฟูป่าชายเลนในจังหวัดเพชรบุรีได้อย่างไร

โดย ด.ญ.ณิชา ดิเรกมหามงคล ชั้น 4 ได้วิเคราะห์ปัญหาการทำฟาร์มหอยแมลงภู่แบบปักไม้มากเกินไปบริเวณปากแม่น้ำเป็นสาเหตุที่ทำให้ป่าชายเลนเสื่อมโทรม พร้อมทั้งเสนอวิธีแก้ตามแนวทางเกษตรเชิงนิเวศสิ่งที่เด็กๆได้ฝึกฝนตลอดเส้นทางการทำวิจัย คือการสืบค้น วิเคราะห์ข้อมูล ประมวลสรุปความรู้ก่อนทำสื่อเพื่อนำเสนอ จนถึงคิดเทคนิควิธีการนำเสนอตามความถนัดสนใจ

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2564