ชื่นใจได้…เรียนรู้ ช่วงชั้นที่ 2 ภาคเรียนวิริยะ 2563

ธีมงานชื่นใจได้เรียนรู้ช่วงชั้นที่ 2 ในภาคเรียนวิริยะ 2563 นี้ คุณครูมีโจทย์ให้เด็กๆ “ถอดการเรียนรู้ของตนเองผ่านโครงงานวิจัยประจำภาค” โดยเด็กๆได้คิดหัวข้อวิจัย ศึกษาที่มาและความสำคัญก่อร่างเป็นบทที่ 1 (บทนำ) และค่อยๆ ศึกษาข้อมูลไล่เลียงไปทีละบทดังนี้ บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

ในภาคเรียนนี้เป็นการต่อยอดงานวิจัยตั้งแต่ภาคเรียนที่แล้วจึงช่วยให้เด็กๆ มีการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง ศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด รู้ลึกรู้จริงในสิ่งที่ตนเองสนใจ ได้เรียนรู้การตั้งสมมุติฐาน กำหนดตัวแปรต้น ตัวแปรตาม สร้างแบบสอบถาม ทำกราฟ วิเคราะห์ข้อมูล และอีกหลายๆเรื่องที่ไม่มีเรียนในวิชาไหนๆ แน่นอนว่ากว่าจะถึงการนำเสนอวันนี้มีทั้งความเหนื่อย ความท้อ ต้องแก้ไขวนซ้ำอยู่หลายรอบ แต่ก็ใช่ว่าเด็กๆจะถอดใจกันง่ายๆ ตลอดเส้นทางการเรียนรู้มีคุณครูคอยช่วยชี้แนะ เป็นกำลังใจและติดตามความก้าวหน้าอย่างใกล้ชิด หลังจบบทที่ 5 เด็กๆต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่า สิ่งที่พวกเขาได้รับจากการทำวิจัยครั้งนี้คือความรู้สึก “ภูมิใจในตัวเอง” และ “ความพยายาม” สิ่งสำคัญพวกเขากำลังถูกฝึกกระบวนการคิดอย่างมีเหตุและผล เป็นขั้นตอนซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบันและอนาคต

ข้อมูล ณ วันที่21 ตุลาคม 2563