ชื่นใจได้เรียนรู้ อ.1 : วิมังสา 2563

ตลอดภาคเรียนนี้หนูน้อยชั้น อ.1 เรียนรู้เรื่องการเดินทางด้วยยานพาหนะประเภทต่างๆ ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ได้รู้จักชื่อยานพาหนะชนิดต่างๆ ได้สังเกต สำรวจ เปรียบเทียบยานพาหนะจำลอง ทั้งยังได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะเป็นยานพาหนะที่ชื่นชอบด้วย

เมื่อทำความรู้จัก เรียนรู้ เข้าใจแล้ว … ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเด็กๆ ได้ประมวลสรุปทบทวนเตรียมการนำเสนอในงานชื่นใจได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ มีทั้งใช้ร่างกายทำท่าทางตามบทเพลง และคำคัพท์ภาษาอังกฤษ (ESL) แปลงร่างเป็นยานพาหนะชนิดต่างๆ ผ่านบทบาทสมมติเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยว นำเสนอสิ่งประดิษฐ์ยานพาหนะของตนเองให้กับเพื่อนๆ ฝึกการเป็นผู้พูดและผู้ชมที่ดี ร่วมชื่นชมในความสามารถของกันและกัน

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2564