ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ อนุบาล 3 ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมประมวลความรู้ส่งท้ายช่วงชั้นอนุบาล เป็นกิจกรรมที่ทำให้เห็นถึงศักยภาพของเด็กๆ ที่ได้ฝึกฝนและสะสมมาตลอดปีการศึกษา 2566 อย่างรอบด้าน นำเสนอให้กับผู้ปกครองได้เห็นการเติบโตของเด็กๆ ก่อนที่จะก้าวสู่การเป็นพี่ชั้น 1

รูปแบบการนำเสนอเด็กๆจะร่วมกันเลือกกิจกรรมในสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ โดยแบ่งเป็นกลุ่มตามภาคเรียนต่างๆ ดังนี้

  • ฉันทะ – เรียนรู้เกี่ยวกับตัวฉัน
  • วิริยะ – เรียนรู้เกี่ยวกับการรจัดการตนเองและความสามารถของฉัน
  • จิตตะ – เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ
  • วิมังสา – เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบๆตัวของเด็ก ๆ

หัวใจสำคัญของกิจกรรมนี้เพื่อให้เด็ก ๆ ได้ฝึกการนำเสนอและ ฝึกการกล้าแสดงออก ประมวลความรู้ของหน่วยวิชาต่างๆ ทั้งดนตรี ESL และศิลปะ ผ่านการนำเสนอที่หลากหลาย เด็ก ๆ ได้ร่วมกันออกแบบวิธีการนำเสนอ ร้อยเรียงเรื่องราวนำมาบอกเล่าผ่านการแสดงบทบาทสมมุติ รวมถึงร่วมกันจัดเตรียมสื่อในกลุ่มของตนเอง ซึ่งเด็กๆจะได้ใช้ทักษะด้านการคิดเชื่อมโยง การแก้ไขปัญหา การคิดฉับพลัน การทำงานร่วมกับผู้อื่น และการกำกับตนเอง

นอกจากนี้เด็กๆ ยังได้ร่วมกันจัดนิทรรศการภูมิปัญญาที่ฉันสืบสานซึ่งเป็นสิ่งที่เด็กๆ ได้เรียนรู้ในภาคเรียนวิมังสาให้ผู้ปกครองได้ชื่นชม บรรยากาศของงานชื่นใจฯ ชั้นอนุบาล 3 ในครั้งนี้จึงสร้างความอิ่มเอมใจให้ทั้งคุณครูและผู้ปกครองได้ชื่นชม…ชื่นใจ ได้สัมผัสความน่ารักผ่านการนำเสนอของเด็กๆ อย่างสมดุลสมวัย

🙏ขอบคุณบทความดีๆจาก คุณครู สุปราณี ฉิมบุหลัน (คุณครูเรย์) คุณครูวิชาการอนุบาล 3

โดย ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2567