ชื่นใจได้เรียนรู้ อนุบาล1 : วิมังสา 2564

ชื่นใจ….ได้เรียนรู้ชั้น อนุบาล 1 ในภาควิมังสา ปีการศึกษา 2564 นี้ ได้ประมวลกิจกรรมที่เด็ก ๆ ได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับยานพาหนะและการคมนาคม บูรณาความรู้หน่วยวิชา ESL และดนตรีชีวิตเข้ากับการใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์อย่างสมดุล สมวัย

ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวที่เด็กๆเติบโตขึ้นจากเตรียมอนุบาล โดยผู้ปกครองจะได้เห็นศักยภาพของเด็กๆ ที่พัฒนาขึ้นในด้านการแสดงออก ผ่านรูปแบบต่าง ๆ เช่น ด้านการใช้ประโยคสื่อสาร การใช้ร่างกายเคลื่อนไหว (ตามเสียงเพลง/ ตามจังหวะ) เห็นในเรื่องของทักษะการสังเกตและลงมือปฏิบัติ บทบาทการเป็นผู้นำ ผู้ตาม ทักษะการแก้ไขเฉพาะหน้า รวมถึงบทบาทของการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันผ่านรูปแบบการนำเสนอเรื่องราว อีกทั้งยังมีกิจกรรมในห้องเรียนที่เด็ก ๆ ได้เลือกผลงานที่ชอบ พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เป็นอีกหนึ่งวันที่มีความหมายพร้อมแล้วที่จะเลื่อนชั้นเป็นพี่ อนุบาล 2

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2565