ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ ช่วงชั้นที่ 2 วิริยะ

ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ ช่วงชั้นที่ 2 ในภาคเรียนวิริยะนี้คือการดำเนินการตามกรอบวิจัยต่อเนื่องจากภาคฉันทะที่นักเรียนได้ประมวลสรุป ทำความเข้าใจการเรียนรู้ และความรู้ที่เกิดขึ้นนำเสนอการประมวลและความเข้าใจทั้งหมดที่ได้จากความรู้เชิงชั้นเรียนในหน่วยวิชาต่างๆ ภาคสนาม การบ้านเชิงโครงงานเพื่อนำไปสู่การตั้งสมมุติฐานงานวิจัย เพื่อให้การคาดเดาคำตอบอยู่บนฐานข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นไปได้ และเขียนบทที่ 1 บอกเล่าที่มา ความสำคัญ

มาถึงในภาคเรียนวิริยะนี้คือกระบวนการหาคำตอบจากสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งเด็กๆ แต่ละคนมีวิธีการที่แตกต่างกันทั้งการสืบค้น ศึกษาเปรียบเทียบ ทดลอง มีการออกแบบตารางการเก็บและบันทึกข้อมูลต่างๆ จากแหล่งเรียนรู้ภาคสนาม นำมาประมวลสรุปกับความรู้ในชั้นเรียน จนกระทั่งได้คำตอบของสมมุติฐานที่ตั้งไว้ แน่นอนว่าผลลัพธ์ที่ได้มีทั้งตรง และไม่ตรงตามสมมุติฐาน เด็กๆ ต้องสามารถสรุปและอภิปรายผลได้ว่าเหตุใดจึงได้ผลเช่นนั้น ทั้งยังได้มองย้อน สะท้อนตน ศึกษาและประเมินแรงจูงใจในการเรียนรู้ วิธีการเรียนและผลลัพธ์ในการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น ทั้งตัวงานและตัวนักเรียนเอง โดยเล่าเรื่องกระบวนการทำงาน ประเมินตนเอง เช่นทำงานได้ช้าเพราะห่วงคุย ห่วงเล่น พอถึงวันนำเสนอทำให้งานไม่เสร็จ จะปรับปรุงโดยจะคุยเล่นกับเพื่อนให้น้อยลง และตั้งใจทำงานให้เสร็จในคาบเรียน หรือบางคนยังรู้สึกว่าตนเองยังเขียนสรุปประเด็นได้ไม่ดี จะพัฒนาโดยจะกลับไปอ่านและเขียนลง diary ทุกวัน เป็นต้น การสะท้อนการทำงานของเด็กๆ จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองในภาคเรียนถัดไปด้วย

สำหรับโจทย์งานวิจัยในแต่ละระดับชั้นมีความท้าทายแตกต่างกัน ดังนี้

ชั้น 4 การฟื้นฟูป่าชายเลน โดยใช้หลักเกษตรเชิงนิเวศ

ชั้น 5 จะใช้พลังงานจากดวงอาทิตย์ในการป้องกันและฟื้นฟูชายฝั่งทะเลบ้านขุนสมุทรจีนอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และยั่งยืนได้อย่างไร

ชั้น 6 จะป้องกันและฟื้นฟูชายฝั่งทะเลบ้านขุนสมุทรจีนอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และยั่งยืนได้อย่างไร

สิ่งที่เด็กๆ สะท้อนผ่านการนำเสนอชิ้นงานเผยให้เห็นเบื้องหลังความคิด และความตั้งใจในการทำงานตลอด 2 ภาคเรียน ระหว่างทางคุณครูพาเด็กๆ ขบคิดและสร้างแรงขับภายในผ่านการทำชิ้นงานต่างๆ ที่ล้วนต้องสร้างความเพียรในตัวเองทั้งงานรูปเล่มวิจัยที่เปิดกว้างให้เด็กๆได้ออกแบบตกแต่งรูปเล่มของตัวเองอย่างอิสระ งานประดิษฐ์ งานถัก งานวาด งานสื่อความคิด ดังผลงานของน้องดีนี่ ชั้น 5 ที่สะท้อนผ่านชิ้นงานว่า

“ ชื่อผลงานแมวในทะเลทราย … คำว่ายากไม่ใช่ทำไม่ได้ หมายถึงว่า แม้การเรียนการทำงานจะยากแค่ไหน แต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะทำไม่ได้ ต้องพยายามต่อไป ซึ่งตัวแมวในภาพคือความพยายาม ทะเลทรายคือความอดทนต่อสภาพอากาศ ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร ทั้งต้นกระบองเพชรก็ยังมีความอดทน ส่วนตัวบ้านคือผลงาน Doodle Art ที่แสดงถึงผลงานในคุณลักษณะเรื่องความสร้างสรรค์ สุดท้ายพระอาทิตย์ที่อยู่ในภาพแสดงถึงแสงสว่าง ความหวังที่มีอยู่ในตัวเรา”

และยังมีอีกหลากหลายชิ้นงานที่เด็กๆ ได้กลับไปย้อนมองตัวเอง เพื่อดึงจุดเด่น พัฒนาจุดด้อย เพราะเด็กๆแต่ละคนย่อมมีดีที่ต่างกัน เขาสามารถหยิบเลือกคุณลักษณะที่เขามีมาช่วยสร้างสรรค์ชิ้นงานและสร้างพลังในตนเองซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำพาให้เขาก้าวข้ามความยาก ความท้าทายในทุกๆเรื่องได้อย่างแน่นอน

โดย ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2566