ชื่นใจได้เรียนรู้ ชั้น อนุบาล2 : วิมังสา 2564

ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ชั้น อ.2 กิจกรรมส่งท้ายก่อนก้าวไปเป็นพี่ อ.3 ที่สะท้อนก้าวย่างการเติบโตของเด็กๆ อย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะด้านการจดจำ ด้านภาษา ด้านการเป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ดี ทั้งยังเชื่อมโยงถึงการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบบทเพลง ได้เห็นถึงการการแสดงออกของเด็กๆ ที่มีทั้งบทบาทการเป็นผู้นำและผู้ตาม

หลังจากที่เด็กๆ ได้ประมวลสรุปเรื่องราวสิ่งต่างๆ รอบตัวที่ได้เรียนรู้มาตลอดภาคเรียน ในวันชื่นใจฯนี้เด็กๆ ได้เลือกกิจกรรมที่ประทับใจมานำเสนอ เช่น กิจกรรมถนอมอาหาร การทำไข่เค็ม การทำกิมจิ การแยกประเภทขยะการประดิษฐ์ของใช้และของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ ฯลฯ

ทุกกิจกรรมที่เด็กๆได้เลือกต่างสะท้อนคุณค่าจากสิ่งรอบตัว สร้างการตระหนักรู้ให้เด็กๆรู้จักใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2565