ชื่นใจภาคเผยตน ชช.2 ฉันทะ 2566

ชื่นใจได้เรียนรู้ภาค “เผยตน” ช่วงชั้นที่ 2 ในภาคเรียนฉันทะนี้ นักเรียนได้ประมวลสรุป ทำความเข้าใจการเรียนรู้ และความรู้ที่เกิดขึ้น ทั้งยังนำเสนอการประมวลและความเข้าใจทั้งหมดที่ได้จากความรู้เชิงชั้นเรียนในหน่วยวิชาต่างๆ ภาคสนาม การบ้านเชิงโครงงานก่อนนำไปสู่การตั้งสมมุติฐานงานวิจัย เพื่อให้การคาดเดาคำตอบอยู่บนฐานข้อมูลที่ถูกต้องและมีความเป็นไปได้ รวมทั้งเริ่มต้นเขียนบทที่ 1 บอกเล่าที่มาและความสำคัญ

ในภาคเรียนนี้นักเรียนจะได้มองย้อน สะท้อนตน ศึกษาและประเมินแรงจูงใจในการเรียนรู้ วิธีการเรียนและผลลัพธ์ในการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น ทั้งตัวงานและตัวนักเรียนเอง โดยอาศัยการเล่าเรื่องกระบวนการทำงาน ประเมินตนเองให้ผู้อื่นรับฟัง และรับคำแนะนำจากผู้อื่น ทั้ง เพื่อน ครู และผู้ที่สนใจในโรงเรียน โดยแต่ละระดับชั้นได้รับโจทย์วิจัยที่มีความท้าทายแตกต่างกัน

🟠ชั้น 4 การฟื้นฟูป่าชายเลน โดยใช้หลักเกษตรเชิงนิเวศ

🟢ชั้น 5 จะใช้พลังงานจากดวงอาทิตย์ในการป้องกันและฟื้นฟูชายฝั่งทะเลบ้านขุนสมุทรจีนอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และยั่งยืนได้อย่างไร

🔵ชั้น 6 จะป้องกันและฟื้นฟูชายฝั่งทะเลบ้านขุนสมุทรจีนอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และยั่งยืนได้อย่างไร

สิ่งที่เด็กๆ สะท้อนผ่านการนำเสนอชิ้นงานเผยให้เห็นเบื้องหลังความคิด และความตั้งใจในการทำงานตลอด 9 สัปดาห์ ต่อเนื่องในภาควิริยะนี้ เด็กๆจะได้ดำเนินการทดลอง ศึกษาเปรียบเทียบเพื่อทดสอบสมมุติฐานก่อนสรุป อภิปรายผลในลำดับต่อไป

โดย ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2566