งานชื่นใจ…ได้เรียนรู้ (เผยตน) ภาคเรียนจิตตะ ช่วงชั้นที่ 1

งานชื่นใจ…ได้เรียนรู้ (เผยตน) ช่วงชั้น ที่ 1 (ชั้น 1-3 )ในภาคเรียนจิตตะนี้ คือกิจกรรมที่นำพาเด็กๆ ให้มองย้อนสะท้อนตน ผ่านการทำโครงงานวิจัยประจำภาคเรียนโดยบูรณาการหน่วยวิชามานุษกับโลกและวิจัยเข้าด้วยกัน แบ่งเนื้อหาการเรียนรู้แต่ละระดับชั้น ดังนี้…

ชั้น 1 “กินตามฤดูกาล ลดสารเคมี” หากเรารับประทานผัก ผลไม้ ที่ออกตรงตามฤดูกาลจะมีความเสี่ยงกับสารเร่งโต หรือสารเคมีอื่นๆ น้อยกว่าผักผลไม้นอกฤดูกาล โดยในภาคเรียนนี้เด็กๆได้เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงในระยะต่างๆของผักผลไม้ตั้งแต่ ดิบ ห่าม สุก งอม จากนั้นได้สืบค้นและทดลองทำอาหารโดยมี “กล้วย มะละกอ สับปะรด และ ฝรั่ง” เพราะผลไม้ทั้ง 4 ชนิดนี้มีระยะ ดิบ ห่าม สุก งอม ที่ชัดเจน ให้เด็กๆเลือกสร้างสรรค์เมนูที่สนใจได้อย่างเต็มที่ อาทิ เค้กกล้วยหอม ฝรั่งกวน พายสับปะรด ไอศกรีมมะละลอ ฯลฯ และในงานชื่นใจฯ ครั้งนี้ เด็กๆได้นำเสนอผลงานพร้อมกับประเมินว่างานวิจัยสำเร็จ หรือไม่สำเร็จอย่างไร อาหารที่ทำเป็นที่ชื่นชอบของเพื่อนๆ และคุณครูหรือไม่ มีหลายๆ เมนู ที่เด็กๆ เล่าว่าจะนำไปต่อยอดเป็นผลิตภันณฑ์และวางขายด้วย

ชั้น 2 เรียนรู้เรื่องการกินตามธงโภชนาการที่เหมาะสมกับช่วงวัย โดยได้สำรวจเพื่อเก็บข้อมูลอาหารกลางวันของนักเรียนว่ามีเมนูใดบางที่เด็กๆ ชั้น 2 ชื่นชอบเป็นพิเศษเป็นเวลา 1 เดือน เมื่อได้เมนูแล้วจึงลงมือค้นคว้าและต่อยอดเมนูเหล่านั้นให้มีความน่าสนใจ ให้สารอาหารครบถ้วน เริ่มตั้งแต่การนำเมนูที่ตนเองและเพื่อนๆในกลุ่มออกแบบ ไปทดลองทำที่บ้าน ก่อนนำมาปรับปรุงให้ลงตัวมากขึ้นในกิจกรรมภาคสนาม สุดท้ายนำมาอภิปรายผล บอกเล่าความสำเร็จและสิ่งที่อยากพัฒนาในเมนูของตนเองในงานชื่นใจฯ ครั้งนี้

ชั้น 3 เรียนรู้เรื่องของพลังงานในรูปแบบต่างๆ หลังจากได้ลงพื้นที่ภาคสนาม ณ เขื่อนศรีนครินทร์ และศูนย์รวมตะวัน จ.กาญจนบุรี เรื่องต้นกำเนิดของพลังงานไฟฟ้าและแหล่งที่มาของพลังงานในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงการใช้พลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ เมื่อกลับมาที่โรงเรียน จึงได้นำความรู้เหล่านั้นลงไปสู่งานวิจัยของตนเอง โดยแต่ละกลุ่มจะเลือกพลังงานที่สนใจมา 1 ประเภท เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานความร้อน พลังงานกล พลังงานไฟฟ้า เมื่อเด็กๆได้ผลการวิจัยออกมาแล้วได้นำเสนอในงานชื่นใจฯครั้งนี้ว่าสิ่งที่ตนเองลงมือทำลงไปนั้น ประสบความสำเร็จหรือไม่

กระบวนการทำงานชื่นใจได้เรียนรู้สะท้อนให้เห็นการเติบโตของเด็กๆ ได้ชัดเจน น้องชั้น 1 บอกเล่าออกมาได้น่ารัก สมวัย และยังไม่ขาดเรื่องเนื้อหา พี่ชั้น 2 มีการทำงานเป็นทีม ค้นคว้า เก็บข้อมูล และลงมือปฏิบัติจริง เก็บเกี่ยวประสบการณ์นำไปต่อยอดการเรียนรู้ พี่ชั้น 3 ได้ทดลองออกแบบสิ่งประดิษฐ์ ทั้งยังได้ฝึกวิเคราะห์ ประเมินผลงานตนเอง เพื่อพัฒนาให้ดีขึ้นในภาคเรียนถัดไป

โดย ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2565