งานการเพื่อชีวิต ชั้น 6

มาผ่อนคลายกับบทเพลงไพเราะจากเด็กๆ ชั้น 6 เมื่อเด็กๆ รวมตัวกันเล่นเครื่องดนตรีที่ตนเองถนัดในชั่วโมงการงานเพื่อชีวิต

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2563