คุยกับครูหวาน อ.ธิดา พิทักษ์สินสุข : มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

การอบรมออนไลน์ “การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565