ครู ESL (ครูภาษาอังกฤษ)

ครู ESL (ครูภาษาอังกฤษ) 

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ภาษาอังกฤษ  การสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
 • สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา
 • มีทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีเยี่ยม
 • หากมีใบประกอบวิชาชีพครูจะพิจารณาเป็นพิเศษ และยินดีพิจารณาผู้สมัครที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูในเบื้องต้น
 • รักงานด้านการศึกษา  และพร้อมที่จะร่วมพัฒนาการศึกษาในแนวทางใหม่ 
 • มีบุคลิกภาพดี  มนุษยสัมพันธ์ดี  มีความรับผิดชอบสูง  ซื่อสัตย์ อดทน
 • มีทัศนคติดีต่องานและองค์กร
 • มีบุคลิกสนใจติดตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก
 • มีความรู้ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  และภาษาอังกฤษ
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่