ครูดิจิทัลอาร์ต(ระดับมัธยม)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ศิลปศึกษา ดิจิทัลอาร์ต นวัตกรรมสื่อสาร การออกแบบสื่อมัลติมีเดีย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ ความสามารถด้านการสอนศิลปะพื้นฐาน
 • มีความรู้ ความสามารถด้านการสอนโปรแกรมการออกแบบ เช่น AI, PS, ID ฯลฯ
 • สามารถสอนวิชา Digital Art ได้ เช่น การออกแบบตัวละคร (Character Design) การวาดมังงะ (Manga) การทำแอนิเมชั่น 2 มิติ ( 2D Animation)
 • สามารถสอน Adobe Creative Suite ได้
 • หากมีใบประกอบวิชาชีพครูจะพิจารณาเป็นพิเศษ และยินดีพิจารณาผู้สมัครที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูในเบื้องต้น
 • รักงานด้านการศึกษา  และพร้อมที่จะร่วมพัฒนาการศึกษาในแนวทางใหม่ 
 • มีบุคลิกภาพดี  มนุษยสัมพันธ์ดี  มีความรับผิดชอบสูง  ซื่อสัตย์ อดทน
 • มีทัศนคติดีต่องานและองค์กร
 • มีบุคลิกสนใจติดตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก
 • มีความรู้ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  และภาษาอังกฤษ
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่