ครูภูมิปัญญาภาษาไทย(ครูภาษาไทย)

คุณสมบัติ :
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป โบราณคดี อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ สาขาภาษาไทย การสอนภาษาไทย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง