ครูคณิตศาสตร์

คุณสมบัติ

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป วิทยาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์  คณิตศาสตร์ประยุกต์ การสอนคณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • หากมีใบประกอบวิชาชีพครูจะพิจารณาเป็นพิเศษ และยินดีพิจารณาผู้สมัครที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูในเบื้องต้น
  • รักงานด้านการศึกษา  และพร้อมที่จะร่วมพัฒนาการศึกษาในแนวทางใหม่ 
  • มีบุคลิกภาพดี  มนุษยสัมพันธ์ดี  มีความรับผิดชอบสูง  ซื่อสัตย์ อดทน
  • มีทัศนคติดีต่องานและองค์กร
  • มีบุคลิกสนใจติดตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก
  • มีความรู้ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  และภาษาอังกฤษ
  • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่