ครบรอบ 18 ปีโรงเรียนเพลินพัฒนา

9 พฤษภาคม 2564

ครบรอบ 18 ปีโรงเรียนเพลินพัฒนา

“วันที่อิฐก้อนแรกในมือของ ‘ผู้ก่อการดี’ ก่อกองขึ้นบนทุ่งโล่ง เพื่อวางรากฐานของโรงเรียนเพลินพัฒนา ทุกคนมีความฝัน และมีความหวังบนความเชื่อหลักชุดเดียวกัน คือเชื่อในคุณค่าของมนุษย์ทุกคน ว่าล้วนมีเมล็ดพันธ์ุนานาที่พร้อมงอกงามด้วยกันทั้งสิ้น…เมล็ดพันธุ์แห่งการเรียนรู้ เมล็ดพันธุ์แห่งความสุข เมล็ดพันธุ์แห่งความดีงาม เมล็ดพันธ์ุแห่งอิสรภาพ เมล็ดพันธุ์แห่งวินัยและความรับผิดชอบ…ฯลฯ หากได้รับพื้นที่และโอกาสก็สามารถพัฒนาและเติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ขึ้นได้”

คุณสุภาวดี หาญเมธี
ประธานกรรมการบริษัทเพลินพัฒน์ จำกัด
ประธานกรรมการบริหารสถาบันรักลูกกรุ๊ป(RLG)

ร้อยเรียงเรื่องราว

18 ปีเพลินพัฒนา ( 9 พฤษภาคม 2564)

นำเสนอโรงเรียนเพลินพัฒนา งานวิชาการ

แนะนำโรงเรียนเพลินพัฒนาช่วงปี 2557

แนะนำโรงเรียนเพลินพัฒนาช่วงปี 2554

แนะนำโรงเรียนเพลินพัฒนาช่วงปี 2551

โบรชัวร์เพลินพัฒนาเล่มแรกช่วงปี 2546

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร

ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2564