ขอแสดงความยินดี “คุณครูหวาน” ได้รับรางวัลทรงเกียรติ

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูหวาน – อาจารย์ธิดา พิทักษ์สินสุข ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ

“ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๖๖”

ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ

เมษายน ๒๕๖๖

โดย ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2566