กิจกรรมพิเศษชั้น 6 : บ้านขุนสมุทรจีน…แผ่นดินที่หายไป

“บ้านขุนสมุทรจีน …แผ่นดินที่หายไป” กิจกรรมพิเศษของเด็กๆ ชั้น 6 เมื่อ 17 ธันวาคม 2563 ถูกจัดขึ้นภายในโรงเรียนโดยแบ่งเป็นฐานต่างๆ และมีคุณครูอยู่ประจำฐานชวนคิด ชวนคุย

ฐานที่ 1 ไขเงื่อนงำการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งบ้านขุนสมุทรจีน บอกเล่าเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น ผังลมประจำถิ่น รวมถึงภาพถ่ายดาวเทียมแสดงการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่ง

ฐานที่ 2 วิถีชีวิตบ้านขุนสมุทรจีน รับชมวิถีชีวิตผ่านคลิปวิดีโอ Concept Map ข้อมูลพื้นฐาน และประมวลภาพต่างๆ ทั้งยังได้ชิมอาหารท้องถิ่น รสชาติดั้งเดิมจากบ้านขุนสมุทรจีนด้วย

ฐานที่ 3 ภูมิปัญญาผ้ามัดย้อม ได้เรียนรู้ข้อมูลตะบูน และวิธีการทำผ้ามัดย้อม

นอกจากนี้ได้เชิญวิทยากรในพื้นที่มาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านขุนสมุทรจีน สภาพพื้นที่ และสภาพปัญหา ตอบคำถามต่างๆ โดยใช้แผนภาพ แผนที่ แผนผังประกอบการอธิบาย ก่อนนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ทั้งหมดมาสรุปประมวลทำความเข้าใจและเชื่อมโยงความรู้จากนิทรรศการ และสัมภาษณ์วิทยากร

ต่อเนื่องในช่วงบ่าย เด็กๆ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนปัจจัยการกัดเซาะชายฝั่งที่สนใจต่อยอดเป็นคำถามวิจัย ตั้งสมมติฐาน และวางแผนหาคำตอบ ก่อนลงมือพิสูจน์สมมติฐาน นำเสนอแนวคิดโครงงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบ้านขุนสมุทรจีน

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2563