การอบรมช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน

นาทีชีวิตนั้นรอไม่ได้ ยิ่งการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุที่ไม่คาดคิดด้วยแล้ว ทุกวินาทีจึงมีค่ามาก โรงเรียนเพลินพัฒนาได้จัดอบรมการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน – การ CPR การใช้เครี่อง AED และการช่วยเหลืออาหารติดหลอดลมให้กับคุณครูและบุคลากรภายในโรงเรียนขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยยามเกิดเหตุฉุกเฉิน ครู บุคลากรทุกคนสามารถช่วยเหลือและรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที

คุณพ่อกอล์ฟ (น้องแทนย่า ชั้น 10) หนึ่งในผู้ริเริ่มการจัดกิจกรรม Run for Plearn 2019 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีเครื่อง AED เพื่อใช้ยามเกิดเหตุฉุกเฉินเนื่องจากคุณพ่อได้ผ่านประสบการณ์พบผู้เสียชีวิตจากหัวใจหยุดเต้น จึงได้จัดสรรงบประมาณจากกิจกรรม Run for Plearn 2019 จัดซื้อเครื่อง AED มอบให้โรงเรียนจำนวน 2 เครื่องและร่วมสนับสนุนให้บุคลากรของโรงเรียนได้เข้าร่วมอบรมฝึกปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ป่วยก่อนนำส่งแพทย์

บริษัท เมดิท็อป จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่อง AED ได้มาให้ความรู้ในการ CPR ให้กับผู้ป่วยที่หยุดหายใจชั่วขณะ ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ และฝึกการใช้เครื่อง AED (Automatic External Defibrillator) เป็นเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติที่สามารถอ่านและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วยได้ และยังปล่อยคลื่นไฟฟ้าไปกระตุ้นหัวใจให้กลับมาทำงาน รวมถึงการให้ความรู้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาอาหารติดหลอดลม ช่วยเพิ่มทักษะให้บุคลากรของโรงเรียนสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยก่อนที่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์จะเดินทางมาถึง

จุดติดตั้ง AED ทั้ง 3 เครื่องตั้งอยู่ในที่ร่มเพื่อยืดอายุการใช้งานและเป็นจุดที่สะดวกต่อการหยิบใช้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ได้แก่ บริเวณหน้าเรือนไมตรี (ใกล้กับช่วงชั้นมัธยม) หน้าประตูทางเข้าช่วงชั้นอนุบาล (ฝั่งสำนักงาน) และหน้าเรือนพยาบาล (ใกล้กับช่วงชั้นประถม)

ขอขอบคุณพ่อกอล์ฟ และคณะผู้จัดกิจกรรม Run for Plearn 2019 ทุกท่านที่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้และให้การสนับสนุนโรงเรียนด้วยดีเสมอมา

โดย ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม 2567