การประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021)

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 การเสวนา เรื่อง

“อ นุ บ า ล…ก้ า ว แ ร ก ของ อ น า ค ต
ทักษะสมอง จิตใจ และการลงมือทำ”

โดย

  • รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตพัฒนา
  • อ.ธิดา พิทักษ์สินสุข อุปนายกสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย และ
  • ผู้อำนวยการช่วงชั้นอนุบาล โรงเรียนเพลินพัฒนา
  • ศ.คลินิก พญ.วินัดดา ปิยะศิลป์ ประธานฝ่ายวิชาการ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

ดำเนินรายการ โดย

  • คุณครูภูริทัต ชัยวัฒนกุล ครูใหญ่ฝ่ายมัธยม โรงเรียนเพลินพัฒนาโดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2564