การงานเพื่อชีวิต : ช่วงชั้นที่ 2

ในหน่วยวิชาการงานเพื่อชีวิต ช่วงชั้นที่ 2 คุณครูชวนนักเรียนชั้น 4 – ชั้น 6 ลงมือปฏิบัติกับโจทย์ที่ว่า

“เราจะทำอะไรเพื่อกลับคืนสังคม และพื้นที่ที่เราอยู่”

การลงแรงกำลังเพื่อดำรงชีวิตจึงเป็นทางเลือกหนึ่งสู่การช่วยเหลือผู้อื่น เช่นปรุงอาหาร แปรรูปอาหาร ทำความสะอาดพื้นที่รอบอาคาร สนาม ตกแต่งสภาพแวดล้อม จัดบอร์ดนิทรรศการในพื้นที่ส่วนกลาง งานประดิษฐ์ งานฝีมือ ไปจนถึงงานซ่อมแซมข้าวของทั้งส่วนตัวและส่วนรวมที่เด็กๆ สามารถเลือกทำได้ทั้งแบบเดี่ยว และแบบกลุ่ม ในบางชิ้นงานเด็กๆ สามารถสืบค้นข้อมูลโดยมีคุณครูเป็นที่ปรึกษา หรือบางงานที่ต้องอาศัยทักษะ เช่น งานช่างซ่อม ช่างปะปา เด็กๆที่มีความสนใจก็ได้ร่วมเรียนรู้กับคุณน้า คุณลุง อป. ที่ปฏิบัติหน้างานจริง

ผลลัพธ์ที่ได้ไม่ใช่แค่ชิ้นงานที่สำเร็จ แต่สิ่งที่สร้างความอิ่มเอมใจมากกว่าคือชิ้นงานนั้นได้สร้างคุณค่าและประโยชน์แก่ผู้อื่น และส่วนรวม เด็กบางคนคิด วางแผนทำขนม อาหารเมนูแปลกใหม่นำไปมอบให้ รปภ. ในหมู่บ้าน หรือบางกลุ่มช่วยกันเช็ดถูทำความสะอาดพื้นที่ส่วนรวม สิ่งเหล่านี้จะช่วยหล่อหลอมให้เด็กๆมีจิตประณีต คิดถึงผู้อื่น มองเห็นคุณค่ากับสิ่งรอบตัว

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ 30 สิงหาคม 2565