กายเคลื่อนไหว..ใจหยุดนิ่งผ่านจังหวะดนตรี

พาเด็กๆ สังเกตการเคลื่อนไหว การเดิน การวิ่ง การหยุด การใช้พื้นที่ การมีปฏิสัมพันธ์ การไว้วางใจ และการให้ความเคารพซึ่งกันและกันอย่างเป็นธรรมชาติ โดยใช้เสียงจากเครื่องดนตรีหลากหลายชนิด รวมทั้งทำนองต่างๆ จากเสียงตบมือ เสียงกลอง ฯลฯ มาประกอบการเคลื่อนไหว เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆ เกิดจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ทั้งยังให้รู้จักการฟัง หยุดได้ นิ่งเป็น#ดนตรีชีวิตอนุบาล1

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563